Ważna Korespondencja

                  CHRISTUS VINCIT,     CHRISTUS REGNAT,

                           CHRISTUS, CHRISTUS IMPERAT !

16 czerwca wspomnienie dobrowolne św. Lutgardy, dziewicy - patronki wzywanej w modlitwie o dobre rozwiązanie, niewidomych i niepełnosprawnych.

Lutgarda (Ludgarda, Luitgard, Lutegard) urodziła się w Tongres na terenie
Belgii w 1182 r. W wieku 12 lat została oddana na wychowanie do
klasztoru sióstr benedyktynek św. Katarzyny w okolicach Limburga. Nie
czuła się powołana do pozostania w zakonie, ale kiedy objawił się jej
Chrystus, zrozumiała, że tu jest jej miejsce. Mając 18 lat złożyła profesję
zakonną. W pięć lat później została przeoryszą. Następnie, pragnąc jeszcze
większych umartwień, za radą przyjaciółki, św. Krystyny, przeniosła się do
mających surowszą regułę cystersek w Aywières w pobliżu Brukseli.
Prowadziła życie ascetyczne, pełne modlitwy. Doznawała licznych przeżyć
mistycznych: spotkań z Chrystusem, Maryją, duszami czyśćcowymi.
Zaświadczył o tym dominikanin, Tomasz z Cantimpré, który znał ją
osobiście i spisał jej żywot.

W 1235 r. straciła wzrok. Słynęła z daru uzdrawiania chorych i nawracania
grzeszników. Była prekursorką nabożeństwa do Najświętszego Serca
Jezusowego. Zachowała się słynna "Modlitwa Dworu Niebieskiego", która
została objawiona świętej Lutgardzie.
Zmarła 16 czerwca 1246 w Aywières w Belgii.
W ikonografii św. Lutgarda jest przedstawiana podczas modlitwy przed
Chrystusem Ukrzyżowanym.

Modlitwy:
Św. Lutgardo, módl się za nami!

Św. Lutgardo, wstawiaj się za nami!
Św. Lutgardo, wspomagaj nas!

Modlitwa Dworu Niebieskiego objawiona św. Lutgardzie.


Zbawicielu Przenajświętszy i Najmiłosierniejszy, żródło łask, nasz
Najdroższy Panie Jezu!
Z niepojętej miłości ku nam, nędznym dzieciom Ewy, opuściłeś swe
miejsce na łonie Ojca Niebieskiego i przyjąłeś nasze słabe ciało wraz z
jego największym ubóstwem niespotykanym u innych ludzi, abyśmy za to
wzajemnie się kochali. Chętnie podjąłeś się rozlicznych wysiłków i prac,
aby nas wyrwać z mocy złego ducha i uczynić dziećmi Twego Ojca w
niebie.
Bardzo żałuję, że ja nędzny robak tej ziemi nie rozeznawałem dotychczas
bezmiaru Twojej miłości, nie okazywałem wdzięczności za Twoje trudy i cierpienia.

Ofiaruję Ci teraz tę niegodną modlitwę, aby przez nią oddać cześć
Najświętszemu życiu, męce i śmierci Twojej, uczcić wszystkie Twe lata,
dni i godziny, poświęcone wybawieniu zagubionej i grzesznej ludzkości.
Panie Jezu Chryste, ofiaruję Ci z głębi serca wszystkie akty uwielbienia,
miłości i dziękczynienia tysiące razy zwielokrotnione, które dziewięć
chórów świętych Aniołów i wszystkie stworzenia, szczególnie Najświętsza
Maryja Panna od swojego Niepokalanego Poczęcia z największą
gorliwością ofiarowały Ci i w każdej chwili nadal składają w ofierze.
Te wszystkie akty razem wzięte oddaję jako dowód największej
wdzięczności za Tajemnice Zbawienia i za ciągłą możność korzystania z
ich owoców.

1. Za odwieczny wybór Najświętszej Maryi Panny na Matkę Bożą, o
Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
2. Za Jej Niepokalane Poczęcie, czyli za Jej zachowanie od grzechu
pierworodnego, któremu podlegają wszyscy inni ludzie, o Chryste, BĄDŹ
BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
3. Za narodzenie Twojej Niepokalanej Matki, co przyniosło nadzieje
światu, i uradowało niebo, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA
WIEKI!
4. Za Twoje własne cudowne poczęcie za sprawą Ducha Świętego w
dziewiczym ciele Twojej Matki po zwiastowaniu przez Archanioła
Gabriela, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
5. Za pierwszą podróż, którą odbyłeś ukryty w łonie swej Najświętszej
Matki, zdążającej przez góry do Twej ciotki Elżbiety i do ukrytego pod jej sercem, świętego Jana, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA
WIEKI!
6. Za Twoje cudowne Narodzenie w skrajnym ubóstwie, w stajence, w
której nie miałeś gdzie położyć Twej Najświętszej Głowy i ogrzać Twego
delikatnego Ciała, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
7. Za zdumiewającą cześć, którą pozyskałeś w adoracji Trzech Mędrców
ze Wschodu i za pełne znaczenie dary: złoto, kadzidło i mirrę, o Chryste,
BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
8. Za wybór imienia JEZUS, które przyjąłeś jako człowiek dla zachowania
starotestamentalnych przepisów, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY
NA WIEKI!
9. Za akt Ofiarowania w świątyni jerozolimskiej, kiedy zostałeś tam
przedstawiony przez Twoją Matkę i św. Józefa, stosownie do postanowień
Prawa Mojżeszowego, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA
WIEKI!

10. Za groźne prześladowanie, ktoregoś doznał na początku życia, gdy
wypadło Ci uciekać do Egiptu i przez dłuższy czas przebywać tam na
obczyźnie, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
11. Za tajemnice "zgubienia" w Jerozolimie, kiedy Matka Twoja
Najukochańsza i św. Józef z bólem szukali Cię i wreszcie znaleźli
pomiędzy uczonymi w świątyni, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY
NA WIEKI!
12. Za Twoją uległość najdroższym Rodzicom do trzydziestego roku życia
i za świadczenie im różnych usług, o Chryste, BĄDŹ
BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
13. Za Twoje zbawienne nauki i kazania, za uciążliwe i niebezpieczne
podróże apostolskie, za wszystkie trudy i prace, podjęte dla naszego
zbawienia, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
14. Za Twój 40-dniowy święty Post, doświadczenie pokus i gorliwą modlitwę na pustyni, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA
WIEKI!
15. Za zdumiewające cuda, które uczyniłeś na świadectwo Prawdy i
przełamanie zatwardziałości serc, o Chryste, BĄDŹ
BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
16. Za nieustanną modlitwę i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym, za trwogę
i ból, że śmierć może być daremna, za doskonałe poddanie się woli Ojca, o
Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
17. Za fałszywy pocałunek, którym Cię wiarołomny Judasz zdradził i
oddal w ręce bezbożnych, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
18. Za nałożenie bolesnych więzów przez haniebnych oprawców oraz za
okrutne wleczenia Cię po zaułkach i ulicach, o Chryste, BĄDŹ
BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
19. Za prowokacyjne oskarżenia i fałszywe świadectwo złożone przez
Annasza i Kajfasza przeciw Twojej Najświętszej Osobie, o Chryste,
BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
20. Za poniżające obchodzenie się z Tobą, kiedy byłeś dla pohańbienia
prowadzony od jednego do drugiego niesprawiedliwego sędziego, o
Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
21. Za bluźnierczy policzek, wymierzony Ci przez sługę Arcykapłana i za
różne akty deptania Twej godności, o Chryste, BĄDŹ
BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
22. Za ciężki ból spowodowany okrutnym biczowaniem, kiedy licznymi
ranami popłynęły strumienie Twej Najdroższej Krwi, o Chryste, BĄDŹ
BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI! 

23. Za Twoje obnażenie i dotkliwe uczucie wstydu, którego doznałeś
podczas zrywania szat z Ciała i kiedy nagiego przywiązano Cię do słupa
na oczach pospólstwa, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA
WIEKI!
24. Za bluźnierstwa, opluwanie i szydercze ukłony, za cierniem
ukoronowanie, podczas którego Krew obficie spłynęła po Twym
Najświętszym Obliczu, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA
WIEKI!
25. Za obelżywe stawianie Cię przed sądem Piłata, który słowami "OTO
CZŁOWIEK" chciał lud pobudzić do litości, o Chryste, BĄDŹ
BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
26. Za wyrok wydany na Ciebie przez Piłata, za obarczenie ciężkim
krzyżem i wyprowadzenie na miejsce stracenia, o Chryste, BĄDŹ
BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
27. Za wstrząsające spotkanie ze zbolałą Twą Matką i innymi płaczącymi niewiastami, które towarzyszyły Ci podczas drogi krzyżowej, o Chryste,
BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
28. Za zuchwałe zerwanie Twych szat, co powiększyło jeszcze cierpienia,
za nowe rany spowodowane gwoździami, za wypowiedziane ostatnie
słowa i śmierć na krzyżu, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA
WIEKI!
29. Za przebicie Twojego Najświętszego Serca ostrą włócznią, skąd
wypłynęła Krew i Woda jako okup za wszystkie dusze ludzkie, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
30. Za Twoje cudowne Zmartwychwstanie trzeciego dnia po męce i
śmierci krzyżowej, za ukazanie się Marii Magdalenie, apostołom,
Najświętszej Matce i wielu innym, którzy szli za Tobą, o Chryste, BĄDŹ
BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
31. Za Wniebowstąpienie i chwalebny powrót do Ojca Niebieskiego po
ziemskiej pielgrzymce, po zwycięstwie nad szatanem i grzesznym
światem, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
32. Za zesłanie przez Ciebie Ducha Świętego w postaci ognistych języków
na apostołów, uczniów i na Twoją Najświętszą Matkę w dzień Zielonych
Świąt, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
33. Za wspaniały triumf w niebie z powodu przyjęcia tam z duszą i ciałem
Twej chwalebnej Matki, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA
WIEKI!
34. Za chwałę jaką doznała Trójca Przenajświętsza z powodu
wywyższenia Twojej Matki ponad wszystkie chóry Aniołów i za radość
całego Dworu Niebieskiego z jej ukoronowania na Królową nieba i ziemi,
o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
Panie Jezu Chryste, za wszystkie akty miłości, za każde uderzenie
Najświętszego Serca twego, za życzliwe myśli i pragnienia, modlitwy
wewnętrzne i ustne z okresu życia ziemskiego i przebywanie w
Najświętszym Sakramencie Ołtarza, za pracę i cierpienie składamy Ci
tysięczne dzięki. Proszę pokornie, ażebyś mnie i wszystkich, którzy
polecili się mojej modlitwie, albo za których mam obowiązek modlić się,
racz udzielić żalu doskonałego za grzechy z mocnym postanowieniem
poprawy, abyśmy już nigdy nie obrażali Twego Boskiego Majestatu.
Udziel mi mocy do wytrwania w Twojej łasce, a po trudach życia
doczesnego, przyjmij do liczby wybranych i pozwól z nimi oglądać Twoje Najświętsze Oblicze. Który z Ojcem i Duchem Świętym w jedności żyjesz
i królujesz na wieki wieków. AMEN.

„Ewangelia sukcesu, szczęścia i dobrobytu”. Tak protestantyzuje się chrześcijaństwo.

W Afryce czy Ameryce Południowej bardzo często parafie katolickie nie wytrzymują „konkurencji” ze wspólnotami pentekostalnymi, które rodzą się jak grzyby po deszczu. Żeby nie tracić wiernych, katolicy przyjmują zielonoświątkowe, bardzo skuteczne metody ewangelizacji. Mamy obecnie 45 tysięcy różnych chrześcijańskich „kościołów” i związków wyznaniowych – w znakomitej większości zielonoświątkowych. Co 10 godzin jest zakładany na świecie nowy „kościół” mówi ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, filozof, wykładowca, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Więcej - klik

Wielkie nawrócenie Gibsona? To już pewne! Będzie druga część „Pasji”

Scenarzysta filmu „Braveheart”, Randall Wallace, potwierdził, że pracuje nad drugą częścią kinowego hitu z 2004 roku.

Scenarzysta filmu „Braveheart”, Randall Wallace, potwierdził, że pracuje nad drugą częścią kinowego hitu z 2004 roku.Zadajecie sobie pewnie pytanie: „Ale jak to, druga część? Przecież historia kończy się zmartwychwstaniem Chrystusa i kropka”. Ano właśnie nie kropka, tylko wielokropek - zmartwychwstanie to nie koniec, a punkt wyjścia. „Pasja to dopiero początek, pozostało jeszcze wiele do opowiedzenia” - podkreślił Wallace w wywiadzie dla „The Hollywood Reporter”. Co ciekawe, ten nominowany w 1995 r. do Oskara za scenariusz do „Braveheart” scenarzysta studiował religioznawstwo na Uniwersytecie Duke’a. Mająca premierę w 2004 roku „Pasja” zarobiła na całym świecie zawrotne 612 milionów dolarów, przy budżecie wynoszącym zaledwie 30 milionów. Nie sposób jednak opisać emocji, jakie film wywołał wśród widzów. Media zrelacjonowały co najmniej kilka przypadków, gdy przestępcy po obejrzeniu dzieła Mela Gibsona przyznawali się do swoich zbrodni, nawet tak ciężkich jak zabójstwa czy zamachy bombowe. „Społeczność ewangelicka uznaje Pasję za największe dzieło Hollywoodu i ciągle powtarza nam, że druga część byłaby jeszcze lepsza” - mówił w wywiadzie Wallace. „Zawsze chciałem opowiedzieć tę historię” - dodał 66-letni Amerykanin. Naleganiom, by powstał sequel „Pasji”, uległ prawdopodobnie także Mel Gibson, choć przez długi czas milczał na ten temat. Podczas przedpremierowego pokazu jego najnowszego filmu „Hacksaw Ridge” 60-letni aktor i reżyser pytany o „Pasję” wyraził zainteresowanie realizacją drugiej części. Nie określił jednak, jaki miałby być jego udział w tej produkcji.

gosc.pl - klik
tvn24.pl- klik
pch24.pl- Klik

Rząd zredukuje emerytury byłym esbekom. 12 tys. nazwisk na liście MSWiA

Przeciętne świadczenie to 4-6 tys. zł miesięcznie, generałowie dostają zaś 8,5 tys. zł., najwyższe emerytury sięgają nawet 22 tys. zł. Średnie wynagrodzenie emerytalne dla byłych funkcjonariuszy bezpieki to 3200 zł. Rząd zapowiada cięcia tych wynagrodzeń. Mają one nie odbiegać od emerytur w systemie powszechnym. Informację przekazało radio RMF FM.

Więcej- klik

Sprawa Donalda Tuska w prokuraturze! “Był agentem RFN w Polsce”

Sprawa przeciwko Donaldowi Tuskowi, byłemu premierowi RP, trafiła do prokuratury. Krzysztof Wyszykowski, działacz opozycyjny w PRL zapowiadał to już w marcu. Według niego Donald Tusk był agentem służb obcych państw.

Skoro od dzisiaj obowiązuje nowe prawo i prokuratorem generalnym jest człowiek (Zbigniew Ziobro – przyp. red.), który nie będzie zamiatał pod dywan takich drobiazgów jak zdrada państwa, narodu, działanie przeciwko Polsce więc uznałem, że warto zawiadomić prokuraturę. Zawiadomić o tym, o czym prokuratura już dawno wie – powiedział Wyszkowski w rozmowie z radiem Wnet.

Więcej- klik

Chińczycy sfinansują budowę polskiego atomu?

Według źródeł Energetyka24.com budowa polskiej siłowni jądrowej będzie kontynuowana. Zmianie ulegnie jednak m.in. model jej finansowania.

Osoby zainteresowane polskim projektem atomowym zachodzą w głowę czy będzie on kontynuowany, a jeśli tak to w jakiej formie? Tzw. postępowanie zintegrowane (dotyczące wyboru modelu finansowania siłowni jądrowej, a także partnera strategicznego, dostawcy technologii i paliwa jądrowego) miało ruszyć w grudniu 2015 r. Tak się jednak nie stało, a dalszy los spółki PGE EJ1 realizującej projekt stał się wielką niewiadomą. 

Więcej- klik

Nie żyje przywódca Państwa Islamskiego!

Abu Bakr al-Baghdadi zginął w nalocie bombowym. Śmierć przywódcy Państwa Islamskiego potwierdziła agencja informacyjna powiązana z Państwem Islamskim.

Abu Bakr al-Baghdadi zginął w nalotach koalicji na miasto Rakka piątego dnia ramadanu" - głosi komunikat agencji al-Amaq.

Oznaczałoby to, że al-Baghdadi zginął 10 czerwca, w piątek, w serii nalotów antyterrorystycznej koalicji przeprowadzonych nad terytorium Syrii pod przewodnictwem sił amerykańskich.

Jak podaje turecki dziennik "Yeni Safak", komunikat o śmierci kalifa i przywódcy Państwa Islamskiego błyskawicznie rozchodzi się po arabskich mediach. Wiarygodność tych doniesień jest o tyle istotna, że agencja al-Amaq, która jako pierwsza podała tę wiadomość , uważana jest za główne źródło informacji pochodzących z Państwa Islamskiego

Więcej- klik

Oni już są w Polsce! Libański islamista „Ali” został zatrzymany w Bydgoszczy!

Policja z Bydgoszczy zatrzymała Libańczyka Alego I. podejrzanego islamistę o próbę usiłowania zabójstwa na terenie Niemiec. W Polsce prowadził egzotyczny lokal z fajkami wodnymi.

Libańczyk od lat mieszkał w Polsce – sąsiedzi mówią, że wydawał się normalnie żyjącym mężczyzną. W ostatnim czasie żywo komentował wojnę w Syrii i działania Państwa Islamskiego. Zaczął coraz częściej wyjeżdżać do Niemiec, do rzekomych przyjaciół.

– Od kilku lat jeździł do Niemiec. Gdy wracał, to mówił, że znalazł kontakt z tymi, którzy walczą w szeregach ISIS i on też chce walczyć za Allaha. Twierdził, że ludzie, których spotkał w Niemczech, chcieli go sprawdzić i miał kogoś zabić – mówi jeden z bydgoskich znajomych Alego

Nie był takim spokojnym mężczyzną, ani nie prowadził spokojnego życia jak się wydawało sąsiadom i znajomym. Libijczyk wrzucał także zdjęcia do sieci pozując w mundurze i z karabinami w ręku – przypominał dżihadystę.

Kilk

Jednak odczytano treść nośnika utopionego w Wiśle. Polaków czeka ogromny wstrząs. Zbliża się polityczne tsunami.

Wiadomość o niemożliwości odczytania treści nośnika utopionego w Wiśle przez zatroskanych o swój los kelnerów okazała się nieprawdziwa. Czego nie mogli dokonać specjaliści wynajęci przez ABW, udało się trzem policjantom, zajmującym się na co dzień identyfikacją samochodów, na podstawie dźwięku ich silników. Często bowiem zapis obrazu zawodzi, ale piraci drogowi nie mogą się czuć bezpiecznie, ponieważ zostaną rozpoznani na podstawie analizy głosu motoru. I właśnie owi policjanci, na razie wciąż anonimowi, podjęli się rozwiązania umoczonej Wiśle zagadki i w znacznym stopniu rzecz im się udała.

Ich dokonanie może mieć wielką wagę dla dalszych losów państwa, albowiem odtworzono, prawie w całości kolejne rozmowy w znanej restauracji, w tym tak ważnych osób, jak Radosław Sikorski i Bartłomiej Sienkiewicz. Wprawdzie obaj już występowali w tym upiornym teatrzyku cenionego restauratora, ale były to duety z innymi jeszcze politykami. Poznane wczoraj treści pochodzą ze spotkania byłego ministra spraw wewnętrznych z byłym ministrem spraw zagranicznych. Na razie podajemy tylko nieliczne fragmenty odcyfrowanej rozmowy, zachowując resztę do wykorzystania w najbliższym czasie. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z trwającą kampanią prezydencką i zbliżającą się parlamentarną. Kto myśli inaczej, nie jest przy zdrowych zmysłach, albo uległ peowskiemu zaślepieniu i zwyczajnie bełkocze.

Przy znanym już stoliku w znanej restauracji zasiedli więc Sikorski z Sienkiewiczem i jeszcze przed podaniem przekąsek wymienili ważne uwagi.

Rad. Sik. – Czemu ten kelner tak strasznie się ślimaczy? Przecież mamy tylko trzy godziny, o siódmej muszę już być w niemieckiej ambasadzie. Chcę im pokazać nasze stanowisko, które szykuję dla Londynu.

Bar. Sien. – W jakiej sprawie?

Więcej- klik

Nowa dyrektywa Obamy szokuje.

Barak Obama wprowadza nową dyrektywę,stanowiącą iż każdy chłopiec i dziewczynka mają prawo do toalet takich jakie sobie wybiorą,a ściślej,mając prawo czuć się zarówno chłopcami jak i dziewczynami jeśli tylko tak sami zadecydują,czy więc jest to słuszne by zacierać sexualne różnice? Czy moralne jest branie prysznica w mieszanym składzie na szkolnym terenie? Do czego dąży świat i jaki ma to cel?

Taka narracja niewątpliwie nie tylko zaburzy normy społeczne ,ale także spowoduje o wiele więcej nieporozumień,sporów a być może gwałtów,a zatem jest jednym słowem ,destruktywna i bardzo szkodliwa dla prawidłowego rozwoju w szkołach ale także zatarciem odrębności płciowej ,tym samym kolejnym krokiem do wywołania chaosu kulturowo-społecznego.

Klik

SZOKUJĄCE WYNIKI ŚLEDZTWA! OPERACJA TAJNYCH SŁUŻB „JORDAN” NA POLSKICH SERWERACH

Figurant o kryptonimie „Jordan”, rozpracowywany swego czasu przez SB pod kątem współpracy z wywiadem izraelskim, był współodpowiedzialny za budowę serwerowni Ministerstwa Finansów i Medycznego Centrum Przetwarzania Danych, które docelowo ma zgromadzić dane milionów Polaków – ustaliła „Warszawska”.

Wątpliwości bezpieki miała podzielać również palestyńska służba bezpieczeństwa. Spokrewniony z wpływowymi politykami świata arabskiego dr Ahmad Sameh Abu Mizer został zmuszony do wyjazdu z Polski, ale wrócił po 1989 r. Z funkcji szeregowego urzędnika awansował na specjalistę do spraw budowy centrów danych z kluczowymi informacjami o Polsce i Polakach! Ujawniamy historię, na podstawie której mógłby powstać niejeden film sensacyjny.

Zarówno serwerownia Ministerstwa Finansów, która powstała w Radomiu, jak i Medyczne Centrum Przetwarzania Danych we Wrocławiu to z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa dwa strategiczne miejsca. Ta pierwsza ma za zadanie zapewnić usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych resortu finansów, druga – finalnie – gromadzić i przetwarzać dane wrażliwe (np. wywiad lekarski i historie chorób) wszystkich Polaków. A takie informacje według ekspertów warte są miliardy złotych. W dodatku, gdyby dostały się w niepowołane ręce, mogłoby to doprowadzić do destabilizacji państwa. Dlatego trzeba je szczególnie chronić.

Więcej- klik

Obrona Terytorialna ćwiczy z NATO w Anakonda-16

Pozostało już tylko kilka dni do końca manewrów żołnierzy NATO, Anakonda-16.

"Na każdym z poligonów trwa normalna aktywność bojowa. Prowadzone są szkolenia i ćwiczenia w różnych konfiguracjach międzynarodowych"- poinformował TVP Info ppłk Marek Pietrzak, szef centrum prasowego Anakondy.Choć zmęczenie daje się żołnierzom we znaki, żołnierze wciąż ćwiczą bardzo intensywnie.

Więcej- klik

TVP ZDECYDOWAŁA, ŻE W CZASIE MECZU POLSKA NIEMCY NA TVP2 BĘDĄ LECIELI „KRZYŻACY"!

Jacek Kurski zdecydował, że w czasie drugiego meczu Polaków na EURO przeciwko Niemcom (czwartek g.21 TVP1), na TVP2 będzie emitowany film... Krzyżacy! (1960r. rezyseria Aleksander Ford)

Klik

Warto rozmawiać - Jan Pospieszalski. Ostra dyskusja o dostępie do broni.

Emitowany: 14.06.2016

Goście:
Wojciech Cejrowski - publicysta
Krzysztof Mieszkowski - Nowoczesna
Czesław Mroczek - b. wiceminister Obrony Narodowej, PO
Arkadiusz Czartoryski - PiS
Oraz w loży eksperckiej:
Jacek Hoga - Fundacja Ad Arma
Jarosław Lewandowski - ROMB
Marcin Waszczuk - Związek Strzelecki "Strzelec"
Piotr Placha - ObronaNarodowa.pl

"Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa" (1933r) ,link scan do pdf :

Dulce cor Jesu, sis amor meus !

Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością!

Odpust 300 dni raz na dzień dla tych któzy to wezwanie odmówią ze skruszonym sercem i nabożnie. ( Pius IX. Reskr. Św. Kongr. Prop. d.13 maja 1875r.) 

Św. bp J.S. Pelczar: O NADZIEI I UFNOŚCI

5. Objawy ufności (c.d.)

Ufaj w potrzebach duchowych, bo tak upomina Apostoł: Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili (Hbr 4,16).Tym tronem łaski jest krzyż, na którym Pan Jezus spoczywa, aby rozdawać łaski spieszącym do niego – a także Najświętszy Sakrament, gdzie Serce Jezusowe jest ciągle dla wszystkich otwarte. Jeżeli więc i ty chcesz otrzymać miłosierdzie, spiesz do „tronu łaski” z ufnością.
Przede wszystkim ufaj w pokusach, bo Pan jest twoim wspomożycielem (por. Ps 118,7), a oko Jego nad tymi, co ufają Jego łasce (por. Ps 33,18), ponieważ nie dozna kary, kto się do Niego ucieka (Ps 34,23). Święta Teresa tak bardzo była bojaźliwa, że o zmierzchu lękała się przejść z jednego pokoju do drugiego. Pewnego dnia, zastanawiając się nad tym, że jest pod opieką Pana Boga, który wszystkim rządzi i któremu nawet szatani są posłuszni, rzekła do siebie: „Czego mam się lękać, gdy mam taką opiekę”.Potem wziąwszy krzyż do ręki, wyzwała czartów do walki: „Pójdźcie teraz wszyscy książęta ciemności, a zobaczymy, czy potraficie szkodzić służebnicy Pańskiej”. Podobne usposobienie jest rękojmią zwycięstwa. Jak bowiem przyłbica najznaczniejszą część ciała, to jest głowę zakrywa i chroni, tak ufność strzeże i ubezpiecza duszę przed ciosami nieprzyjaciół. Doświadczyła tego także św. Katarzyna Szwedzka. Kiedy będąc w Rzymie odbywała z matką swoją, św. Brygidą, pielgrzymkę do kościoła św. Wawrzyńca za murami, pewien szlachcic narodowości szwedzkiej, postanowił ją porwać i zmusić do ślubu. Ale sam Bóg wziął ją w obronę, bo ów napastnik nagle stracił wzrok i odzyskał go dopiero na skutek modlitwy św. Brygidy w tym kościele. Zaiste chrześcijanin ufający Panu może być zaatakowany, ale nie może być zwyciężony, bo gdziekolwiek się znajduje, nigdzie nie jest bez Boga, a więc nigdzie bez siły, bez światła, bez pomocy, bez pociechy.

Ufaj także, gdy na nieszczęście wpadniesz w grzechy, że ci Pan przebaczy. Bo czymże jest grzech wobec miłosierdzia Bożego, jeżeli nie pajęczyną, którą wiatr rozwiewa. Jeżeli chcesz poznać to miłosierdzie, patrz z wiarą na krzyż. On ci opowie, co Syn Boży uczynił dla zbawienia twojej duszy. „Czy więc możesz się lękać, że ci Pan grzechów nie odpuści, jeżeli tylko za nie będziesz żałował? Jakże cię potępi Ten, który za ciebie umarł, aby cię nie potępić, i który z nieba przyszedł, aby cię odszukać, gdyś przed Nim uciekał?”. Patrz więc często w życiu na Ukrzyżowanego i ożywiaj w sobie ufność. Nawet gdy upadniesz, rzuć się na kolana i mów z ufnością i pokorą: Miłosierdzia, o Panie, bo jestem bardzo słaby. Potem wstawaj w pokoju i idź naprzód, usuwając wszelką nieufność tą jedną myślą, że większe jest miłosierdzie Boże, aniżeli nasza nędza. Wprawdzie grzechy moje wołają o sprawiedliwość, lecz za to Krew Twoja, o Jezu, woła o miłosierdzie, a głos Twojej Krwi jest silniejszy niż głos moich grzechów, zwłaszcza gdy z głosem Krwi Twojej połączę głos mojego żalu. Czytamy w żywocie św. Filipa Nereusza, że pewnego razu wezwano go do umierającego młodzieńca, którego trapiły straszne pokusy rozpaczy. Święty pospieszył natychmiast do niego i rzekł z ojcowską słodyczą: „Bądź dobrej myśli, mój synu, i nie lękaj się, bo chociaż zgrzeszyłeś, to jednak Jezus Chrystus za ciebie umarł i grzechy twoje Krwią swoją zgładził. Wejdź zatem do Jego Najświętszego Serca, ukryj się w Jego ranach i nie rozpaczaj”. Słowa te uspokoiły młodzieńca, tak że zasnął w Panu z błogą ufnością.
Gdyby twoje grzechy były tak liczne jak piasek morski i wtenczas jeszcze nie rozpaczaj, bo nieskończenie większe jest miłosierdzie Boże. Rozpacz jest poniekąd szkodliwsza, niżeli sama nienawiść Boga7, a grzesznik, wątpiący przy śmierci w miłosierdzie Boże, więcej tym grzechem obraża Boga (jak to Pan Jezus objawił św. Katarzynie Sieneńskiej), niżeli grzechami całego życia, bo tym sposobem okazuje, że większe są jego grzechy, aniżeli miłosierdzie Boże. Popełnić grzech śmiertelny, jest to zabić duszę, ale wątpić w miłosierdzie Boże jest to wtrącić ją do piekła jeszcze za życia. Jeżeli więc na widok dawnych grzechów rozpacz cię ogarnia, uciekaj się do Nadziei rozpaczających, do Bogarodzicy Maryi. Do św. Alfonsa Liguori przyszła raz wielka grzesznica prawie pogrążona w rozpaczy. Święty rzekł do niej łagodnie: „Miej ufność, moja córko, miej ufność, ja ci wskażę drogę łatwą do Ojca – oto mamy Matkę, Maryję, która jest szczególną Ucieczką grzeszników. Czego nie czyni matka dla dzieci? Gdy jedno z nich upadnie, opuszcza inne i biegnie czym prędzej na ratunek tego, które upadło, aby złagodzić jego cierpienie i oczyścić plamy. Spiesz więc i ty do czułej Matki Maryi. Ona cię podźwignie z upadku i oczyści splamioną duszę”. Grzesznica tak uczyniła i nawróciła się do Boga.
Nawet wtenczas, gdy nie możesz wybrnąć z jakiego grzechu i często do niego wracasz, nie rozpaczaj, ani nie zawieszaj broni, lecz walcz mężnie i wytrwale. Masz bowiem wiedzieć, że w walce duchowej nigdy nie przegra ten, kto nie ustaje w walce i ma ufność w Bogu, Bóg zaś nie odmawia nigdy walczącym swej pomocy, chociaż niekiedy pozwala, by odnieśli rany8. Wołaj tylko ciągle o miłosierdzie Boże. Jeżeli bowiem dusza mimo grzechów, pokus i tysięcznych błędów jest wytrwała w modlitwie, doprowadzi ją Pan Bóg w końcu na brzeg zbawienia.
Ufaj w pracach dla Boga podjętych, że Pan łaską swoją cię wesprze i wykona przez ciebie swoje dzieło, a w razie niepowodzenia obdarzy nagrodą za dobre chęci. Kto służy Bogu z czystym sercem i szuka tylko Bożej chwały, może się spodziewać dobrego skutku swoich prac, zwłaszcza tam, gdzie według ludzkiego zdania nie ma żadnej nadziei, bo dzieła, w służbie Bożej podjęte, wyższe są od wszelkiej ludzkiej roztropności. Jak drogi Boże odmienne są od ludzkich, tak dzieła Boże dokonują się inaczej niż ludzkie. Gdy bowiem ludzkie wtenczas idą najpomyślniej, gdy środki są obfite, a przeszkody małe, to dzieła Boże często najlepiej się udają, gdy przeszkody są wielkie, a środki nieliczne. „Wierzcie mi – mówi św. Wincenty à Paulo, mający w tym względzie wielkie do-świadczenie – gdy Pan sam rękę swą przyłoży, trzech robotników Bożych więcej zdziała niż dziesięciu. A On zawsze pomaga, gdy środki ludzkie usuwa i każe nam coś czynić, co przechodzi nasze siły”. Tak Pan postąpił z uczniami. Oto wysyła ich na głoszenie Ewangelii bez żadnych środków ludzkich, nawet bez torby i laski. Uczniowie, ufając słowom Boskiego Mistrza, idą – i wszystko znajdują. Tak również postępuje Pan zawsze z duszami świętymi. Znane są słowa św. Teresy, gdy zakładając pewien klasztor, miała w kasie tylko dwa grosze: „Teresa i dwa grosze to nic, ale Teresa, dwa grosze i Bóg to wszystko”.
Jeżeli i od ciebie Pan jakiej sprawy zażąda, weź się do niej bez wahania, jakkolwiek trudną ci się wyda, „bo Opatrzność Boża nie zostawia nas nigdy bez pomocy w tych sprawach, które z jej woli wykonujemy” Gdy raz św. Mikołaj prosił w modlitwie, aby go Bóg od urzędu biskupiego uwolnił, gdyż lękał się ciężkiej odpowiedzialności, usłyszał głos Boży: „Nie bój się, Mikołaju, Ja nie opuszczę tego, który w służbie mojej trwa wiernie”. Te słowa pokrzepiły go na duchu i dodały zapału do pracy. Tej też Opatrzności ufając, św. Franciszek Ksawery nie zważał na żadne trudy i niebezpieczeństwa, jakie go spotykały w pracy apostolskiej. I oto on sam ochrzcił milion niewiernych, podbił dla Chrystusa w znacznej części Indie i Japonię, a nawet pokusił się o Chiny. Gdy przed rozpoczęciem misji przedstawił mu św. Hieronim w widzeniu cały ogrom czekających na niego cierpień, św. Franciszek wykrzyknął z zapałem: „Więcej, Panie, więcej!” Podobnie gdy go odstraszano, aby się nie wybierał na wyspę Maurikę, bo czeka go tam niechybna śmierć, odrzekł: „Nie lękam się ani wiatrów, ani burzy, ani niebezpieczeństw, ani dzikich wyspiarzy. Niech się trwożą kupcy, szukający zysku, lecz kto szuka chwały Bożej, kto się opiera na Jego wszechmocy, czego on ma się lękać?” I rzeczywiście nawrócił mieszkańców owej wyspy. Jeżeli dusza tak silnie ufa Bogu, Bóg ją w zamian strzeże i wspiera. Jak ojciec prowadzący małego synka, gdy przechodzi nad przepaścią lub rzeką, bierze go w ramiona i na drugą stronę bezpiecznie przenosi, tak samo nasz dobry Ojciec niebieski postępuje z duszą, Jemu ufającą. On ją po trudnych ścieżkach życia niejako niesie na swoich ramionach, tak że to, co po ludzku jest niemożliwe, po Bożemu staje się łatwe. Tak ufała św. Teresa w wielkich swoich pracach i ciężkich udręczeniach doznanych od ludzi, a Bóg jej nie opuścił. Podobnie św. Piotr z Nolasku martwił się bardzo tym, że do spełnienia wielkich dzieł miłosierdzia nie miał dostatecznej liczby zakonników. Klęcząc raz przed Najświętszym Sakramentem, modlił się ze łzami, by uprosić sobie pomocników w tej pracy i został wysłuchany, tak że wkrótce potem jego zakon w wielu krajach zaczął się rozszerzać. A więc i ty, droga duszo, złóż całkowitą twoją ufność w Panu i trwaj w zupełnej zależności od Boga. Nie myśl wiele o tym, co ludzie powiedzą o tobie, albo co będą czynić przeciw tobie, bo wszystko wyjdzie na dobre. Jeżeli natrafisz na wielkie przeszkody i doznasz niepowodzeń, nie zniechęcaj się ani nie wpadaj w małoduszność, pamiętając, że dzieła Boże wymagają zazwyczaj wielu ofiar, cierpliwości i męstwa.
Ufaj w staraniu się o nabycie doskonałości, bo Bóg wskaże ci do niej pewną drogę i sam cię poprowadzi. Bóg bowiem, jako najmądrzejszy, może wybrać drogę dla ciebie najstosowniejszą, a jako najmiłościwszy, chce cię tą drogą prowadzić, byleś tylko sam nie wybiegał na manowce. Jak zatem niewidomy powierza się swemu przewodnikowi, tak i ty oddaj się Bogu, w tym przekonaniu, że choćby cię Pan prowadził nad przepaścią, prędko i łatwo dojdziesz do krainy doskonałości. Niech cię nie zrażają twoje słabości. Przecież niektórzy święci mieli jeszcze większe, a mimo to stali się doskonałymi. Niech cię nie zrażają nawet upadki. „Jeżeli bowiem Piotr po tak ciężkim upadku wzniósł się na tak wysoki szczebel świętości, któż będzie rozpaczał, skoro tylko pragnie porzucić swe grzechy?”.
Ufaj w pracy nad zbawieniem, że dostąpisz korony w niebie, ale się nie czuj zbyt pewny, abyś nie popadł w opieszałość lub nie zabrnął w dumę12. Nie porzucaj zatem pokuty i ćwiczenia się w cnotach. Ufaj w oschłości duchowej, że ten stan wyjdzie na pożytek twojej duszy, a po chwili próby przywróci Pan światło i pociechę.
Ufaj w całym życiu, a szczególnie przy śmierci, że ci Pan grzechy odpuści i otworzy swoje przybytki. Mów wtenczas z cierpiącym Hiobem: Ja wiem: Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przyodzieje, i ciałem swym Boga zobaczę (Hi 19,25-26). Albo też powtarzaj słowa św. Ignacego, męczennika: „O, jak miło i pięknie dla mnie opuścić ten świat na kształt zachodzącego słońca, aby tym wspaniałej wzejść w Bogu”. Stąd nie lękaj się śmierci. Gdy się już zbliży, powitaj ją jako zwiastuna Bożego, który ma cię zaprowadzić przed tron królewski. Aby zaś nie stracić  wtenczas ufności, wzbudzaj ją często w życiu. Ufam, o Panie, Dawco życia i śmierci – tak mów nieraz – że dla zasług Twojej śmierci dasz mi śmierć szczęśliwą i błogosławioną wieczność. Ufam, że gdy stanę przed Twoim trybunałem, będziesz mi Sędzią łaskawym i pozwolisz posiąść tron zgotowany mi od wieków. Tak też ufali święci. Św. Franciszek Ksawery np. umarł z dziwnym pokojem i z tymi słowami na ustach: „W Tobie, Panie, położyłem nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki”. Św. Małgorzata Maria lękała się z początku sprawiedliwych sądów Bożych, tak że przyciskając krzyż do serca, wołała : „Jezu, miłosierdzia!” – lecz potem uspokoiła się i pełna ufności powtarzała słowa psalmu: Na wieki będę opiewał łaski Pana (Ps 89,2), dopóki duch jej nie odleciał do nieba. 

cdn.

Za: Życie Duchowe

 

Klik

MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI

Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

Ważna Korespondencja

korespondencjawazna@gmail.com

Otrzymałeś ten email ponieważ zapisałeś się na naszej stronie wyrażasz chęć otrzymywania wiadomości od Ważna Koespondencja

Unsubscribe

MailerLite